Aydınlatma Metni

SİMÜLATÖRLÜ SORGULAMA KREDİ DANIŞMANLIĞI A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ


Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı A.Ş (kısaca “SKS”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimizce kişisel verilerinizin hangi yolla toplandığı, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, bunların hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama süresi ile KVK Mevzuatı ile size sağlanan haklarınızla ilgili olarak sizlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı, ticari faaliyetinin gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak kaydıyla, personel alım ve istihdam süreçleri, ticari faaliyeti gereği ticari ilişki kurduğu müşteri, tedarikçi ve diğer ticari unsurlar ile kurduğu ticari ilişkiler ve faaliyetinin devamında hizmet aldığı üçüncü kişiler ile kurduğu ilişkiler kapsamında kişisel veri toplamakta ve işlemekte olup, KVKK Mevzuatı çerçevesinde söz konusu kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Alınan önlemlere karşın, Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı sistemlerine yapılabilecek saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı , İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 318316-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0770100678800001 Mersis numaralı, şirket merkezi Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Quasar Blok No: 76 İç Kapı No : 88 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı A.Ş unvanlı ticaret şirketidir.


Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı kişisel verilerinizi, doğrudan sizin tarafınızdan iletilen tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları, www.akıllıkredibasvurusu.com uzantılı internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgiler, şirketimizi ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız bilgiler, KVK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler tarafından şirketimize sağlanan bilgiler yolu ile toplamaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir.

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İmza Sirkülerinin Tutulması

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

 • Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, muhasebe, vergi, IT vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Quasar Blok No: 76 İç Kapı No : 88 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@akıllıkredibasvurusu.com adresine iletebilirsiniz.

Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin ,Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı tarafından talep edilebilir.


Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlıgı A.Ş olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.akıllıkredibasvurusu.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

E-Posta Adresimiz
İletişim Numaramız
Adres Bilgilerimiz
 • İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Caddesi Nurol Tower Apt. No:3/19 Şişli/İstanbul
 • Haritada Göster
Sosyal Medya'da Biz